‘Als de EU doorgaat op de ingeslagen weg, stap je eruit’

Door: Jurre van Wanrooij

Uden- De SGP pleit voor een hervorming van de Europese Unie in het recent gepubliceerde verkiezingsprogramma. Roelof Bisschop, nummer 3 op de kieslijst van de SGP, legt uit wat zijn partij hiermee bedoelt.

Sinds 20 september 2012 zit Roelof Bisschop voor de SGP in de Tweede Kamer. De in Staphorst geboren historicus is daarnaast tot 2012 directeur in het voorgezet onderwijs geweest. Bisschop houdt zich veel bezig met de EU en heeft dan ook het nodige commentaar. In zijn Twitter bio staat onder meer dat hij pleit voor ‘minder EU’.

Bevoegdheden

Bisschop vindt dat de lidstaten teveel bevoegdheden overdragen aan de EU. Hij heeft een andere manier om Europese doelen te bereiken. ‘’Stel een gemeenschappelijk doel, een Europees spoorwegennet bijvoorbeeld. Dan richt je een autoriteit op waarin alle lidstaten die daaraan mee willen doen zich daarbij aansluiten. Er worden plannen opgesteld en elke lidstaat voert vervolgens de deelplannen, die betrekking hebben op hun grondgebied, uit. Zo krijg je een prima combinatie van het overkoepelende Europese belang en gewoon de bevoegdheid van lidstaten.’’

Bisschop vindt dat de EU hier geen voortouw in moet nemen.  ‘’Als een land als Slovenië bijvoorbeeld niet mee wil doen is dat niet erg. Het wordt problematisch als bijvoorbeeld Duitsland niet mee wil doen. Dan zou je een heel stuk grondgebied over moeten slaan om tot een Europees spoorwegennet te komen. Dat soort beslissingen zijn de bevoegdheid van de nationale overheden en de Europese commissie moet daar geen voortouw in nemen. Je hebt er de EU feitelijk niet eens voor nodig. Je kan de netwerken die binnen de EU gegroeid zijn prima gebruiken, maar dat hoeft niet gepaard te gaan met de overdracht van bevoegdheden.

Joods-christelijke traditie

De SGP wil de joods-christelijke waarden als uitganspunt van de Europese samenleving. Deze waarden kunnen voor iedereen van belang zijn, niet alleen voor joden of christenen, zegt Bisschop. ‘’Het is natuurlijk niet zo dat de waarden die als uitgangspunt genomen worden haaks staan op andere waarden. Onze inspiratiebron is alleen de joods-christelijke traditie. Hierin heeft het christelijke geloof, de bijbel, een belangrijke plaats. De bijbel reikt waarden aan die voor de hele samenleving van belang zijn. Men vergeet dat wel eens. Veel mensenrechten zijn indirect terug te voeren op Bijbelse waarden. Ook als je niet gelooft, dan ga je nog respectvol om met een ander en discrimineer je niet. Dat zijn basale, Bijbelse waarden.

 

Geen Nexit

Hoewel Bisschop veel kritiek heeft op de EU, voelt hij nog niet zoveel voor een Nexit. ‘’De Nexit is een buitengewoon ingrijpende stap, zeker voor Nederland. Het klinkt allemaal aardig, alsof je alle bevoegdheden die je inmiddels overgedragen hebt allemaal weer terughaalt naar je eigen gezag of soevereiniteit. Alleen is Nederland natuurlijk bij uitstek een handelsland en de EU is het achterland van Nederland. Wij zien de voordelen van de goede economische samenwerking die de EU ons als Nederland heeft gebracht. Daar moet je zuinig op zijn.’’

Op korte termijn ziet Bisschop niks in een Nexit, maar op lange termijn denkt hij er anders over. ‘’Als de EU doorgaat op de ingeslagen weg van steeds meer bevoegdheden van nationale soevereine staten proberen over te hevelen naar EU instellingen, dan kan er een moment komen dat we zeggen, nu worden de nadelen van de EU groter dan de voordelen. Waarom zou je dan lid blijven, dan stap je eruit. Je ziet de laatste poging bijvoorbeeld met het minimumloon, waarbij de EU qua verdragstekst totaal niks te zeggen heeft. Een optreden van de EU is hier niet nodig, want de lidstaten kunnen dit zelf regelen. Met dat soort wetten en regels die de EU oplegt aan lidstaten proberen ze alle Europese neuzen richting Brussel te krijgen.

Opsplitsing van de euro

De euro is volgens Bisschop een goed voorbeeld van iets dat een voordeel aan de EU zou kunnen zijn. ‘’Wij pleiten in ons verkiezingsprogramma voor het opsplitsen van de euro. Een land als Griekenland bijvoorbeeld. Die hebben een relatief zwakke economie en zij hebben de behoefte aan een eigen munt die ze op z’n tijd zouden kunnen devalueren. Griekenland maakt deel uit van de euro en kan dus niet devalueren, wat hun afzetmogelijkheden ontneemt. Wij zeggen dan als SGP, verdeel de euro in de financieel sterke staten en de financieel zwakkere staten. Ga twee wegen zodat de financieel zwakkere staten ruimte hebben om een eigen monetair beleid te voeren in plaats van dat de sterke euro gunstig is voor financieel sterke landen en tegelijkertijd de zuidelijke economieën zwaar benadeelt. Knip de euro in twee types, een aangestuurd vanuit de Europese Centrale Bank in Frankfurt en de andere vanuit het zuiden, waarin beide clusters hun eigen monetaire beleid kunnen volgen. Dat zou een enorme stap vooruit zijn voor de duurzaamheid van de EU.’’

Hongarije en Polen

Bisschop is niet blij met de recente ontwikkelingen in de lidstaten Hongarije en Polen op het gebied van de rechtstaat. ‘’In Europa vergeten we weleens dat deze ontwikkelingen een gevolg zijn van decennialang leven onder een communistische dictatuur. Ze zijn doodsbenauwd dat die linkse dictatuur weer opnieuw voet aan de grond krijgt. Wij denken dan, moet je op zo’n manier je eigen democratie inrichten en die vraag stellen wij ook als wij met hun in contact zijn. Die kritiek kun, en moet je ook vooral, uitoefenen.’’

Bisschop stelt dat ook de EU een rol speelt in de recente gebeurtenissen. ‘’Het is een beetje pijnlijk om te zeggen, maar de EU is mede verantwoordelijk. Dit komt doordat ze op ramkoers zijn gegaan in plaats van het gesprek te kiezen. Ik herinner me nog een ontmoeting tussen oud EU-president Junker en Orban, de premier van Hongarije. Junker zei, ‘daar hebben we de dictator’. Dan denk ik, wat is dit voor domme opmerking. Jij moet met die man in gesprek, jij wil dat Hongarije anders ingericht wordt, vanuit je EU waarden, maar dan moet je niet op deze manier beginnen. De richting die Hongarije en Polen opgaan is ongewenst, voor zover ik het vanuit Nederland kan bekijken. Want vergis je niet, de berichtgeving is selectief. Op werkbezoek zag ik een typische democratie in de kinderschoenen, een jonge democratie. Dan is de route ‘als je je niet voegt naar onze eisen volgen er sancties’ de verkeerde. Je moet eerst met elkaar in gesprek voordat je een harde aanpak kiest. Dwang is een buitengewoon slecht middel om tot overeenstemming te komen.’’

Bisschop aan het werk in de Tweede Kamer © ANP