Privacy verklaring

Datum: 12 juni 2020

Props.fhj.nl is een journalistiek platform dat binnen een onderwijscontext wordt gebruikt. Het doel van dit platform is eerstejaarsstudenten van Fontys Hogeschool Journalistiek te laten leren en experimenteren binnen een digitale omgeving. Wanneer wij in deze privacyverklaring over ‘redacteuren’ spreken, doelen wij op de eerstejaarsstudenten die op Props.fhj.nl de rol van ‘redacteur’ vervullen. Vanwege onze verbondenheid met Fontys hoeven wij geen advertenties te plaatsen of andere maatregelen te treffen om inkomsten te genereren.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Fontys Hogescholen (hierna: Fontys) en Props.fhj.nl zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven. Fontys heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

Props.fhj.nl verwerkt géén directe persoonsgegevens (bijvoorbeeld; uw naam, uw geboortedatum, etc.). Wij verwerken wél persoonsgegevens die eventueel beschouwd kunnen worden als indirecte persoonsgegevens. Zo zien wij bijvoorbeeld vanaf welke locatie (stad, provincie en land) u onze website bezoekt en welk device u voor uw bezoek gebruikt. Wij kunnen niet uitsluiten dat redacteuren die u persoonlijk kennen u op basis van deze gegevens kunnen identificeren. Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld; uw geloofsovertuiging, uw gezondheidssituatie, etc.).

Doel, grondslag en gebruik van persoonsgegevens

Props.fhj.nl verzamelt indirecte gegevens zoals toegelicht werd in bovenstaande paragraaf via Google Analytics en Google Tag Manager. Wij gebruiken deze gegevens enkel en alleen om het functioneren van onze website te verbeteren en om redacteuren van feedback te voorzien met betrekking tot de content die zij publiceren. In beide gevallen zal er nooit naar één specifiek websitebezoek worden gekeken, maar altijd naar grotere hoeveelheden bezoekersdata. Deze verwerkingen vinden plaats op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ (artikel 6.1 (f) AVG).

Wij gebruiken Gravatar om redacteuren en bezoekers de mogelijkheid te geven om een profielfoto naast publicaties en reacties te tonen. Een dergelijke foto wordt alleen getoond wanneer een redacteur of bezoeker er zelf voor kiest een dergelijke foto te uploaden. Hetzelfde geldt voor profielfoto’s die getoond worden in reacties via Disqus; deze worden alleen getoond wanneer een redacteur of bezoeker zelf een foto via Disqus, Facebook, Twitter of Google heeft geüpload. Foto’s die via een of meerdere van deze applicaties worden geüpload, zullen door de redactie op geen enkele manier zonder uw toestemming (artikel 6.1 (a) AVG) worden gebruikt.

Gebruik door derden

Omdat wij gebruik maken van diensten die aangeboden worden door Google, worden uw gegevens automatisch met Google gedeeld. Welke gegevens dat precies zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke instellingen. U vindt meer informatie over dit onderwerp op deze pagina over Privacy en voorwaarden van Google.

Bewaartermijn en opslag persoonsgegevens

Gezien de doelen waarvoor Props.fhj.nl wordt gebruikt, mag u ervan uitgaan dat uw persoonsgegevens na ongeveer vijf jaar automatisch worden verwijderd. De reden hiervoor is dat Props.fhj.nl wordt gebruikt binnen een onderwijscontext die — wanneer deze op reguliere wijze wordt doorlopen — vier jaar in beslag neemt. Indien u medewerking heeft verleend aan een journalistieke publicatie, is het eventueel mogelijk dat uw gegevens langer worden bewaard. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp verwijzen wij u graag door naar propedeusefhj@fontys.nl.

Props.fhj.nl en Fontys slaan waar mogelijk gegevens op binnen de grenzen van de Europese Unie. Waar dat niet mogelijk is deelt Fontys alleen gegevens met landen als de Europese Commissie het betreffende land heeft aangewezen als land met een passend beschermingsniveau (artikel 45 AVG) of waar passende waarborgen zijn getroffen (artikel 46 AVG).

Beveiliging persoonsgegevens

Props.fhj.nl heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking:

  • fhj.nl verzamelt indirecte persoonsgegevens via Google Analytics en Google Tag Manager. Deze gegevens worden door Google opgeslagen en beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar deze pagina over Privacy en voorwaarden van Google.
  • De tracking cookies die op Props.fhj.nl worden gebruikt, worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd om een hoge mate van betrouwbaarheid en veiligheid te kunnen garanderen.

Privacyrechten

Op basis van de AVG heeft u — onder bepaalde voorwaarden — het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u deze privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u dit kenbaar maken bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van Fontys via ISP-Office@Fontys.nl of een verzoek sturen naar propedeusefhj@fontys.nl.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op: Indien u persoonsgegevens aan een van onze redacteuren hebt verstrekt en die gegevens graag wilt inzien, verzoeken wij u contact op te nemen met deze individuele redacteur. Hij of zij draagt in eerste instantie verantwoordelijkheid voor deze gegevens. Indien u er niet in slaagt om in contact te komen met deze redacteur, kunt u uw verzoek doorsturen naar propedeusefhj@fontys.nl. Vanwege de privacy van onze redacteuren kunnen wij echter niet garanderen dat wij er wél in slagen u toegang tot deze persoonsgegevens te geven.

Verwijzingen naar andere websites

Vanwege het digitale karakter van Props.fhj.nl en het genetwerkte karakter van digitale publicatieomgevingen moet u het als ‘normaal’ beschouwen dat onze redacteuren regelmatig naar andere websites verwijzen. Wij beschouwen de websites waar we naar verwijzen over het algemeen als betrouwbaar — behalve als de onbetrouwbaarheid van een website uitdrukkelijk bij de inhoud van een publicatie past –, maar hebben helaas niet de middelen om te controleren hoe deze websites met uw persoonsgegevens omgaan. Vragen of opmerkingen over het beleid van andere websites zult u daarom bij de desbetreffende website neer moeten leggen. Indien u via Props.fhj.nl op een website terechtkomt die u als onbetrouwbaar beschouwt, mag u ons daar natuurlijk wel van op de hoogte stellen. Wij waarderen alle input die ons kan helpen om ons platform veiliger en betrouwbaarder te maken.

Vanwege de veranderingen die kenmerkend zijn voor digitale publicatieomgevingen, gerelateerde wetgeving en maatschappelijke vraagstukken zal deze privacyverklaring regelmatig worden geüpdatet. Als wij reeds met u in gesprek zijn over onderwerpen die in verband staan met deze verklaring zullen wij u van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen. Voor alle andere bezoekers van deze website geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen. Aan oudere versies van deze verklaring kunnen geen rechten worden verleend.