LPF Eindhoven

Stemmen op een partij, waarvan de naamgever op gruwelijke manier is vermoord; in Eindhoven kan het. Lijst Pim Fortuyn komt voort uit de partij van Pim Fortuyn die in 2002, negen dagen voor de landelijke verkiezingen – waarvoor LPF zeer hoog in de peilingen stond – door Volkert van der G. vermoord in Hilversum. Hoewel de partij landelijk niets meer in te brengen heeft, verkreeg het in 2014 toch nog één zetel in de gemeenteraad. De partij hoopt, onder leiding van fractievoorzitter Rudy Reker, natuurlijk ook dit jaar weer minimaal een zetel te krijgen. Hier een opsomming waarvoor de partij staat.

 

Veiligheid

De LPF vindt de veiligheid erg belangrijk en wilt het criminaliteit verminderen in de op twee na crimineelste stad van Nederland, na Amsterdam en Maastricht. Zo staat meer inzet van Boa’s en/of politie hoog op het verkiezingsprogramma. Ook preventief fouilleren en meer beveiligingscamera’s ophangen behoord daartoe. Drugsoverlast wil de partij ook hard aanpakken en wilt het een wethouder voor veiligheid in het gemeentebestuur krijgen.

Op gebied van veiligheid wilt LPF:

•Preventieve en daadkrachtige aanpak van straatterreur zoals vernielingen, bedreigingen, mishandelingen en zakkenrollen

•Meer stadstoezichthouders, als ogen en oren in de wijk

•Mogelijkheid tot meer preventief fouilleren

•Meer eigentijdse mogelijkheden en middelen inzetten, cameratoezicht uitbreiden en bodycams invoeren indien de situatie daarom vraagt

•Een wethouder voor veiligheid

•Meer respect voor overheidsfunctionarissen zoals politie, stadstoezichthouders, verkeersregelaars en andere hulpverleners

 

Wonen en leefbaarheid

In de inwonersgroei van Eindhoven (richting de 300.000) wilt de LPF zorgen voor genoeg aanbod van betaalbare sociale huur-, koop-, studentenwoningen en studio’s. Ook het ‘groen’ in de wijken staat hoog bij de partij. Onderhoud aan bomen en grasvelden moet stukke beter en zou het ook graag vijvers aan willen leggen om variatie te houden. Daarnaast wilt de partij ook de rijbanen bij het centrum vervangen door ondergrondse tunnels, zodat de hele binnenstad aantrekkelijker wordt.

Op gebied van wonen en leefbaarheid wilt LPF:

•Enkele stadswijken zodanig inrichten dat deze aantrekkelijker worden voor jonge gezinnen, jongeren en studenten

•Verduurzamen van woningen

•Meer groen in wijken met waar mogelijk natuurlijk bovengronds water

•Voldoende parkeerruimte bij de woning

•Ouderen de kans geven om zolang mogelijk thuis te blijven wonen en een bankgarantie

•Een langetermijnvisie met gedurfde plannen voor onze stad

•Als Brainport en Mainport regio een beroep doen op provinciale, Rijks- en Europese subsidies

 

Infrastructuur, bereikbaarheid en millieu

Een belangrijk punt blijft de tunnels aanleggen in de binnenstad. Zo is het een stuk veiliger bij onder andere het 18 Septemberplein en het nieuwe Student Hotel en kan de lucht via filters worden gezuiverd. ‘Twee vliegen in een klap’, meent de partij. Ook samenwerkingen met andere gemeentes om bij ongelukken op de A2, A58 en de A67 voor een betere doorstroming te gaan zorgen, vind de partij belangrijk. Een stad zonder files is belangrijk, staat er in het verkiezingsprogramma.

Op gebied van infrastructuur, bereikbaarheid en millieu wilt LPF:

•De Grote Ruit om Eindhoven, want een goede bereikbaarheid stopt niet bij de gemeentegrens

•Haalbaarheidsonderzoek, zowel praktisch als financieel voor een verkeerstunnel onder het 18 Septemberplein, een deel van de Vestdijk en Stationsweg, met aansluitingen t.b.v. de parkeergarage en de Stationsweg

•Stads- streekbussen en het autoverkeer rijden op de binnenring dezelfde kant op

•Een aaneengesloten gelijkvloerse binnenstad inclusief de nieuwbouw op de parkeerplaats bij het VVV kantoor, het 18 Septemberplein, Stationskwartier, Dommelkwartier, Pullman Hotel en de Paterskerk en het nog te ontwikkelen VDMA locatie, kan een geweldige mooie promenade worden met veel groen en water

•Een schone luchtkwaliteit voor heel de binnenstad

•Inzetten op een betere samenwerking met omliggende gemeenten

•Geen verdere verminking van infrastructuur

 

Onderwijs

In deze categorie pleit LPF voor het tegengaan van mega-scholen en voor een betere relatie tussen leerling en docent. Ook wil de partij het lokale onderwijsaanbod afstemmen op de lokale arbeidsmarkt en de verschraling van technisch onderwijs  actief bestrijden. Daarnaast wilt het islamitische scholen weren. “Onderwijs op geloofsbasis is een achterhaald begrip. Zeker bij islamitische scholen of op welke grondslag of ideologie dan ook,” luidt het in het verkiezingsprogramma.

Op gebied van onderwijs wilt LPF:

•Focus op taal en rekenen in het basisonderwijs

•Aandacht voor beroepenoriëntatie vanaf groep zeven van de basisschool

•Meer praktijkopleidingen in- en meer stageplaatsen voor technische vakken

•Extra aandacht voor techniekonderwijs

•Minder pretvakken en meer exacte vakken die een toegevoegde waarde hebben

•Betere discipline op scholen

•Niemand van school zonder diploma

 

Intergratie

Voor velen een gevoelig thema, maar de LPF neemt geen blad voor de mond. Het wit dat immigranten, asielzoekers en statushouders zich hoe dan ook aanpassen door middel van een ‘onmisbare drie-eenheid’: taal, onderwijs en werk. Ook tegengaan van islamitisering staat hoog. Het financieren van het suikerfeest van de omstreden Al Fourqaan moskee in Eindhoven ligt zwaar op de maag. Ook de Nederlandse cultuur moet meer ‘respect’ krijgen. Want ‘wij hebben met de Turkse coup nog kunnen zien hoeveel mensen meer op hebben met Turkije, dan met ons Nederland’, valt er te lezen op de website van LPF.

Op gebied van intergratie wilt LPF:

•Een drastische herijking van multiculturele subsidies

•Verplicht integreren van migranten waar het leren van de Nederlandse taal een primair onderdeel van is

•Wie de Nederlandse taal niet beheerst wordt uitgezonderd of gekort op bijstand

•Doelgroepenregistratie ten behoeve van een effectief beleid

•Arbeidsmigranten pas na tien jaar werken in Eindhoven en/of de regio recht geven op sociale voorzieningen

•Een quotum op immigratie om de sociale uitkeringen in Eindhoven voor zover mogelijk beheersbaar te houden

Op gebied van de-islamitisering wilt LPF:

•Geen bouwvergunning nieuwe moskeeën

•Geen uitbreiding of verbouwingen van moskeeën

•Moskeeën die vanaf heden haatimams uitnodigen meteen te sluiten

•Geen islamitische scholen en bewerkstelligen dat alle scholen in Eindhoven neutraal onderwijs geven zonder idealistische grondslag

•Te streven naar sluiting van de orthodoxe salafistische Al Fourqaan moskee

•Geen opvang van nieuwe migranten in het AZC of op andere locaties in onze stad

•De gemeente Eindhoven moet streven naar een neutraal personeelsbestand zonder zichtbare geloofs- of cultuur uitingen en hoofddoeken in alle openbare gebouwen verbieden

•Streng handhaven tegen het dragen van gezicht bedekkende kleding in het openbaar

 

Niet alleen met bovenstaande punten hoopt de partij zetels in de wacht te slepen op 21 maart. Ook voor de volgende standpunten zal de partij zich hard maken in de komende vier jaar:

•Terug naar een menselijke maat

•Minder bureaucratie, minder managers en externe zorgverleners met een gedegen controle op declaraties

•De drempel voor zorgvragen verkleinen

•Blijvende aandacht voor de positie van ouderen

•Een adequaat armoedebeleid en schuldhulpverlening met extra aandacht voor kinderen

•Geen extra financiële steun voor topsport maar wel voor breedtesport

•Inspirerende en vakkundige sportdocenten in basisonderwijs en voortgezet onderwijs

•Een realistische, maar bovendien ook een evenwichtige subsidieverdeling

•Nieuw te bouwen sportaccommodatie bij de Montessorischool in het Genderpark en bij de VMBO-school in het Burghplan

•Geen P&R betonvlakte in de Genneper Parken

•Een college met niet alleen politieke ervaring maar dat is samengesteld uit vak-deskundigen en mensen uit het bedrijfsleven

•Realistische en sluitende begrotingen zonder geleende gelden daarin te verwerken

•Een p.m. post opnemen om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen

•Geldleningen inlossen die misbruikt zijn om begrotingen sluitend te maken

•Een realistisch inzicht op eigen vermogen

•Inhuur derden verminderen en alleen voor die gevallen waar geen expertise voor in huis is

•Vermindering en een herindeling van de vele subsidiestromen

•Een gedurfde langetermijnvisie om Eindhoven meer allure te geven

•Een beleid om Eindhoven Metropool klaar te maken

•De gemeentelijke overheid moet haar eigen huishoudboekje op orde brengen

•Geld reserveren om de honderden miljoenen euro’s aan bankschulden af te lossen en zodoende te besparen op de jaarlijkse twaalf miljoen euro aan rentelasten en daardoor het eigen vermogen weer op een aanvaardbaar niveau terug te brengen

•Niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt

•Lagere lokale lasten voor zowel inwoners als bedrijven zal het resultaat moeten zijn