“Er vliegen dagelijks ufo’s over Nederland” 

 

 Interview Coen Vermeeren

We hebben contact gehad met buitenaards leven als we Coen Vermeeren moeten geloven.
Coen Vermeeren
heeft luchtvaart- en ruimtevaarttechniek gestudeerd aan de TU in Delft en mag zich dus luchtvaart– en ruimtevaartexpert noemen. Het beeld rondom ufo’s is ontstaan door de overheid, aldus Coen. “Het gaat niet meer lang duren tot de waarheid aan het licht komt.”  

Job Gubbels– 13 Januari 2021 

 1.UFO is een afkorting vanUnidentifiedFlyingObject. Als ufo’sunidentifiedzijn,hoe hebben we hier dan toch een beeld bij?
“Stel je nou eens voordat er een paar mensen bij elkaar komen en zeggen we gaan dit onderwerp verbergen. Maar iedere dag zien duizenden mensen ufo’s, deze zijn vaak ver weg maarde mensenziende ufowel.”

 “De regeringgaatdan bijvoorbeeld Hollywood films maken. Walt Disney isbijhet complot betrokkenenheeft de opdracht gekregen om over vreemde schotels en buitenaardsleven een film te maken.Zodat als mensen zeggendat zeeen ufohebbengezien dat er dan de reactie ontstaat van dat is onzin je hebt teveel naar films gekeken.Walt Disney krijgt dan veel geldom zijn mond te houdenover het complot en het maken van de film.” 

 2.Wie bestuurtdeze ufo’s?
“Er is sprake van buitenaards leven. Ook deofficiële natuurkunde op de universiteit denkt dat er buitenaards leven bestaat:” het universum is zo grootdat kan niet anders”.Tot slot zijn er ook militairen diehebben gezegd dat ze contact hebben met buitenaardse beschavingen.”  

 “Stel je nou eens voor dat er beschavingen zijndie net alswijaan wetenschap doen.Wij doen nu net iets meer dan honderd jaar moderne wetenschap.Het kan zo zijn dat er ergens in het universumeen beschaving is die meer dan 1.000 jaar al bezig is met de wetenschap.Deze beschaving heeft misschien wel het probleem opgelostvan het reizen van grote afstanden in het universum. Misschien hebben ze weleen wormgat ontdekt.Dus kunnenzewel naar aarde komenmaar wij nog niet naar hen.Deze beschaving heeft iets uitgevonden waardoor ze sneller kunnen reizen dan het licht en dit hebben zeal heel lang geleden uitgevonden.” 

 “Stel je voor dat er een object boven een militairebasis komt vliegen. De radar ziet het maar ze weten niet wat dit is. Dan sturen ze er straaljagers op af, deze hebben wapens aan boord en kunnen snel vliegen. Dit is vaak voorgekomen, beperkt in Nederland maar met enige regelmaat in Amerika, China en Rusland.Deze objecten kunnen bizarre manoeuvres makenen zijn ontzettend snel. Deze beschavingis dus veel verder in de wetenschap dan hier op aarde.” 

3.Vliegen deze ufo’s ook wel eens boven Nederland? Zo ja,heeft u er zelf wel eens een gezien?
“Er vliegen iedere dagufo’sover Nederland. Ik heb zelf in Breda gewoond en heb er daar zeker een stuk of 15 gezien.Soms meerdere tegelijk.Er is niet veelufomateriaalte vinden in de vorm van foto’s en filmpjes want op dat moment denk je daar niet eens aan. Denk je er wel aan iser een grotekans aanwezig dat deze beelden mislukken.” 

 4.In uw twitter bio staat dat u een ‘onafhankelijke denker’ bentover onder andere ufo’s en 9/11. Waarom gebruikt u de term onafhankelijk?
“Als je in eenorganisatie werkt,of ditnu een bedrijf,universiteit of in het legeris,ben je niet onafhankelijk.Want als je iets zegtdan komt je baasnaar je toe dat hij niet blij is met je uitspraken en dan kun je eigenlijk niet zeggen wat je wil.”

“Ik hoef met wat ik zeg alleen maar naar mezelf te kijken. Denk ik dat dit zo is? Kan ik ditverantwoorden, aantonen, plausibel maken, hebik er reden voor, zijn er bronnen voor?Universiteiten zijn bedrijven die zichuniversiteit noemen. En alles wat daar gebeurtwordt ondereen vergrootglasgelegdonder het mom van past dit bij ons imago? Kunnen we er schade door krijgen? Er is letterlijk een twitterbrigadediebekijkt wat werknemers twitteren en als datniet in de lijn ligt met wat de universiteit wil,dan moeten deze werknemersbij hun baas komen.Ik ben een echte onderzoeker. Ik heb bij wijze van sprekenalles gehaald wat ik kon halen in Delft. Maar de TUkon zich niet vinden in mijn tweetsen heeftme dus weggestuurd.”
 

5.In uw boeken komt een gezamenlijke boodschap naar voren: de overheid/regering houdt informatie voor ons achter.Hoe bent u hierachter gekomen enwaarom zou de overheid dit doen?

“Ik ben in 2008 in hetufodossiergedokenen heb ontdekt daterbinnenmijn vakgebiedveel mensen zoalspiloten,astronauten,luchtverkeerleidersenmilitairenhele bijzondere dingen hebben meegemaakt. Ikkwam erachter dat niemand van de wetenschapdaarnaar wildekijken. De redenwaaromde wetenschaphierniet naar kijktis ontzettend dun.Zehebbengeleerddatufo’s onzinzijnen datzit heel diep in hun brein.Iedereen die zicherwel in verdiept is eenufogekkie.” 

 “Sindsde jaren 40vliegen er al ufo’s overAmerika,RuslandenChina.Dit is allemaalgeheimgehouden door de militairen, vanwegehet nationale belang.Ze willen de burgers niet bang maken.Ze zien datdeze ufo’s veel sneller zijn dan hun straaljagers en dat ze(hetbuitenaards leven)waarschijnlijkook beschikken over betere wapens.” 

Tot slot is CoenVermeerenervan overtuigd dat het niet meer lang duurt tot de waarheid aan het lichtkomt.En de regering toegeeft dat ufo’s bestaan en er contact wordt gelegd met buitenaards leven. Hij hoopt dat dit vreedzaam verloopt endatiedereen er baat bij heeft